Alkohol och drogpolicy


Vår förening är uppbyggd och drivs av ideellt arbete. Vi arbetar för gemenskap, trygghet och kamratskap. För oss är det viktigt att barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vuxna och ledare agerar är en viktig del i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Vi har här sammanställt en alkohol, tobak och drogpolicy i föreningen med gemensamma regler för medlemmar, ledare, föräldrar och ungdomar upp till 18 år.

Tobak

Aktiva medlemmar under 18 år

Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger, utbildning och resor. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd medlem och kontakt med föräldrarna.

Aktiva medlemmar över 18 år

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda tobak inom vår verksamhet mer än på anvisad plats. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledar-/tränarsamtal med den aktive.

Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

Ledare och annan vuxen

Som barn- och ungdomsledare samt som vuxen medlem är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare eller annan vuxen ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Energidryck

Aktiva medlemmar under 15 år

Enligt svensk lag är åldersgränsen för energidryck 15 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 15 år brukar energidryck under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet, såsom under träningsläger, utbildning och resor. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd medlem och kontakt med föräldrarna.

Aktiva medlemmar över 15 år

Aktiva över 15 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda energidryck inom vår verksamhet öppet inför de under 15 år. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledar-/tränarsamtal med den aktive.

Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

Ledare och annan vuxen

Som barn- och ungdomsledare samt som vuxen medlem är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt energidrycks drickande med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare eller annan vuxen ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:

• Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.

Alkohol

Aktiva medlemmar under 18 år

Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.

Aktiva medlemmar över 18 år samt ledare och föräldrar

Som ungdomsledare, förälder och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man ej får:

• Vara berusad av alkohol under tillfällen där man har ansvar för sina ungdomar.
• Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
• Vara berusad under tillfällen när man representerar EBBA dansklubb vid tävling, träning eller annat möte.

Dessa regler gäller medlemmar, ledare och föräldrar under ordinarie tillfällen samt de som följer med på tävlingar, läger och andra föreningsverksamheter.

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
• Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
• Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens, men även ledare/tränare har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

Kompetenshöjande insatser

Det är av vikt att kompetensen höjs samt bibehålls inom området. Styrelsen, ledare och övriga med funktionärsuppdrag har därför till uppgift att uppmuntra och hjälpa till med vidareutbildning inom området om behov skulle uppstå. Detta kan ske genom olika typer av kurser eller föredrag, arrangerade av exempelvis kommun eller annan idrottsrörelse. Tillfälle skall även ges för diskussioner i ämnet.

Aktivitetsplan för drogpolicyn

• Alla medlemmar och föräldrar skall vara väl bekanta med EBBA Dansklubbs alkohol och drogpolicy. Information om policyn finns att läsa på anslagstavlan i klubben samt delas ut till alla nya medlemmar.
• Alla ledare och övriga med funktionsuppdrag skall vara väl bekanta med EBBA Dansklubbs alkohol och drogpolicy. Information om policyn lämnas i samband med tilldelat uppdrag för klubben.

• Information om klubbens alkohol och drogpolicy skall visas för klubbens medlemmar minst en gång om året då även policyn gås igenom och förklaras.
• Alla medlemmar, föräldrar, ledare och funktionärer har en skyldighet att uppträda som goda förebilder.

• Klubbens alkohol och drogpolicy ska finnas publicerad på klubbens hemsida samt i verksamhetsbeskrivningen. Den skall även finnas tillgänglig på kontoret.

Konsekvenser vid brott mot dessa regler

Alla samtal som förs med personer av ledare/tränar ska dokumenteras. Varför fördes samtalet? Med vem? Vad sa man/hände? Rapporten kan skrivas i ett mail och skickas till kontakt@ebba.se

Personer som är synbart påverkade av något som kan misstänkas vara alkohol eller droger skall avvisas från det aktuella aktivitetstillfället, vid upprepade händelser av den här typen kan personen stängas av från den aktuella aktiviteten eller flera olika typer av aktiviteter i klubben. Avvisning från aktuellt aktivitetstillfälle beslutas av ledare/tränare som rapporterar detta via mail till kontakt@ebba.se.Beslut om avstängning tas av styrelsen, den ska vara tidbegränsad och skriftligen meddelas berörd person.

Övrigt

Föreningen har rätt att i sin verksamhet organisera fester och sammankomster för medlemmar och sponsorer där eventuellt alkohol kan komma att serveras. Det åligger styrelsen att tillse att ingen alkohol serveras till den som är under 18 år. Den som förtär alkohol skall göra det i måttliga mängder och uppträda på ett föredömligt sätt.

Det är förenligt med EBBA Dansklubbs värderingar och god sed att iförd kläder med klubbens emblem, uppträda föredömligt.