Styrelsen


Föreningens beslutande organ ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs årligen på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljs på antingen ett eller två år. Om du vill mejla till styrelsen, är du välkommen att göra det på: kontakt@ebba.se

Revisorer
Revisorerna väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och är två till antalet och en suppleant.
Revisorerna tar fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorer
Stina Taylor
Björn Fredriksson

Valberedning
Valberedningen väljs varje år av medlemmarna på årsmötet och består av tre medlemmar, varav en sammankallande. Deras uppgift är att kontinuerligt under året arbeta med att utse nya styrelsemedlemmar och funkisansvariga som de kan nominera vid nästa års årsmöte.

Valberedning
Anna Selmarker
Tom Norman

Är du intresserad av styrelsearbete kontakta gärna någon i valberedningen på valberedning@ebba.se

Ebbas stadgar
Stadgarna senast fastställda/ändrade på årsmöte den 23 feb 2022.
Här finner du Ebbas stadgar.

I EBBA finns många fler än styrelsen som jobbar och utan vilkas hjälp verksamheten skulle stå sig slätt. Det som åsyftas är självklart alla instruktörer och alla Funkisgrupper.